ناگفته ها

انتخاب زیبا برابر با زندگی زیبا

ناگفته ها

انتخاب زیبا برابر با زندگی زیبا

بایگانی

خوش آمدید...

۰۹
خرداد

           طراح وبلاگ: مجتبی عبدی              

                                                                                                

     

  • مجتبی عبدی

برای دشمنان خود نیز عشق و دعا


 بفرستید...


زیرا با این کار آرامش را به خود هدیه 


کرده اید.


   آن زمان است که خداوند

  دوستتان دارد.


وین دبلیودایر

  • مجتبی عبدی

گربه صفت...!

۱۰
خرداد

                            میگن وقتی به سگ محبت میکنی....غذا میدی...و...

پیش خودش میگه...این آدم به من محبت میکنه...غذا میده

پس حتما این خداست....!

اما به گربه وقتی محبت میکنی...غذا میدی...

پیش خودش میگه این آدم به من محبت میکنه...غذا میده

پس حتما من خدام....

آره از این گربه صفتا این روزا زیاده!!!

  • مجتبی عبدی

  • مجتبی عبدی

دی ماهی که باشی عالم و آدمو به راحتیِ آب خوردن درک می کنی...!

اما دریغ از یه درک کوچولو واسه خودت…!


  • مجتبی عبدی

کار مردان...

۲۵
خرداد

خواجه عبداله انصاری فرمود :

بدان که ، نماز زیاده خواندن ، کار پیرزنان است

و روزه فزون داشتن ، صرفه ی نان است 

و حج نمودن ، تماشای جهان است .

اما نان دادن ، کار مردان است...

  • مجتبی عبدی

محبت

۲۳
خرداد

  • مجتبی عبدی


خدایا! دنیا پراز هیاهوست!

می ترسم بین این همه صدا،گم بشوم!

هزاران رنگ،هزاران چشم!از کدام راه باید بروم؟

نکند:بیراهه بروم و از کاروان جا بمانم؟؟؟

نکند:یادم برود که میان این همه رنگ فقط باید رنگ یکرنگی را بخواهم!

خدایا:نمیخواهم همه ی کارهای دنیا را بیاموزم!

خدایا:نمیخواهم چون طفلان سرگرم هزار بازیچه باشم!

خدایا:نکند خوابم ببرد و خواب بمانم!

بعدا نوشت:اندوه‌ها در من شعله‌ور است وابرها در من در حال بارش

نیمی آتشم نیمی باراناما بارانم آتشم را خاموش نمی‌کند!!!

  • مجتبی عبدی